Biden Says "Make No Mistake, Sending Tanks would MEAN WW3" He Forgot He said it, He was LYING to YOU

https://www.youtube.com/watch?v=E-TQki_cGpw